Księgi rachunkowe

kobieta używająca kalkulator

Księgi rachunkowe to system zapisów księgowych, obrotów i sald, wykazów składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa lub organizacji, a także wartości niematerialnych i prawnych. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. Czynność ta musi być realizowana rzetelnie, bezbłędnie i na bieżąco. W innym przypadku firma może być narażona na poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2021 r. wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro w walucie polskiej.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2021 r., limit ten wynosi 9 188 200 zł.

 

Pełna księgowość

Nasze biuro rachunkowe oferuje małym i średniej wielkości firmom prowadzenie pełnej księgowości. Stopień skomplikowania ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych jest często dużym problemem i obciążeniem zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw. Zmieniające się wciąż przepisy nie ułatwiają tego zadania. Niedociągnięcia i nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą skutkować poważnymi problemami i karami. Podejmujemy się przyjmowania dokumentów kosztowych i przychodów przedsiębiorcy i ich bieżącą ewidencję, rozliczeń podatków, środków trwałych, sporządzania rejestrów VAT, deklaracji VAT, sprawozdań oraz wszystkich innych działań związanych z pełną księgowością. Udzielamy również przedsiębiorcom porad merytorycznych.

Zakres usług księgowych

Oferujemy naszym klientom przede wszystkim:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT),
  • przesyłanie JPK do urzędu skarbowego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem amortyzacji,
  • sporządzanie bilansów i rachunków wyników,
  • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.