Obsługa PFRON w firmach

Do wnoszenia wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są pracodawcy, którzy nie zatrudniają określonej ustawowo liczby osób niepełnosprawnych. Z wpłat tych zwolnieni są zaś pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu albo osiągający wymagany poziom 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy stanie zatrudnienia 25 i więcej pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz organizacje publiczne i pozarządowe, których wyłącznym celem prowadzonej działalności jest rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych albo opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

kobieta czytająca dokumenty

Deklaracje i informacje dla PFRON

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w wielu przypadkach przynosi firmie wymierne korzyści. Nie tylko dzięki temu zyskuje ona solidnych i zaangażowanych pracowników, ale też zmniejsza lub redukuje do zera swoje zobowiązania finansowe wobec PFRON. Może otrzymać też refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej i dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.


Nasze biuro księgowe podejmuje się składania w imieniu klienta deklaracji i informacji do PFRON: miesięcznych, rocznych i ewidencyjnych oraz prowadzenia wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.


Zobowiązujemy się do:

  • obsługi i rozliczań dofinansowań z PFRON,
  • pomocy w uzyskaniu dofinansowania z PFRON,
  • stałej obsługi dokumentacji PFRON poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
  • pomocy w pozyskaniu środków na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • prowadzenia dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej,
  • kontrolowania statusu pracodawcy w PFRON.